header stow

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Dobrych Wiadomości

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi  nazwę: Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości (ang.: The Society for Good News) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdańsk. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

7. Celem Stowarzyszenia jest  prowadzenie działalności społecznie użytecznej, adresowanej do dzieci, młodzieży, osób starszych i seniorów, o charakterze edukacyjno-kulturalnym, wychowawczym, zdrowotnym i organizacji czasu wolnego, a w szczególności:

a)    ochrona i promocja zdrowia
b)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna
c)    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa  osób starszych
d)    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości
e)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie
f)    krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
g)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
h)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
i)    ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
j)    pomoc społeczna i dobroczynność
k)    działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)    poszukiwanie dobrych wiadomości w formie ciekawych i wartych promocji inicjatyw, rozbudzanie zainteresowań, aktywności oraz pozytywnego i optymistycznego podejścia do otaczającego świata i ludzi;
b)    organizowanie projektów naukowych, naukowo-technicznych, oświatowych i kulturalnych;
c)    organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów;
d)    rozpowszechnianie dobrych wiadomości drogą elektroniczną i przez inne media, zgodnie z celami statutowymi,
e)    promocję atrakcyjności turystycznej i kulturowej Trójmiasta, regionu pomorskiego i całej Polski;
f)    sporządzanie raportów, ekspertyz i analiz w zakresach objętych celami stowarzyszenia;
g)    współpracę z innymi podmiotami i osobami w celu uruchamiania wspólnych inicjatyw.

9. Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

11. Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.

12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Do ich obowiązków  należy:

a) branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkami stowarzyszenia mogą być też cudzoziemcy zamieszkali poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)    wykluczenia przez Zarząd:

I.    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia ;
II.    z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem członków wymienionych w pkt. 22;
III.    z powodu nie płacenia składek za okres pół roku.
IV.    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
V.    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zgromadzenie Członków,
b)    Zarząd,
c)    Komisja Rewizyjna,

27. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na Walnym  Zgromadzeniu  w pierwszym terminie, a w drugim terminie można skutecznie podejmować prawomocne uchwały w obecności mniejszej niż połowa ilości członków.  

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz do roku  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków. Głosowanie jest jawne.

34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)    uchwalania zmian statutu,
c)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)    uchwalanie budżetu,
g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich,
h)    regulaminów  funkcjonowania organów stowarzyszenia, w tym Kodeksu Etyki Stowarzyszenia.
i)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
o)    sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka. Funkcje i zakresy obowiązków członków Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia. Podział obowiązków w Zarządzie następuje po ukonstytuowaniu się Zarządu, na wniosek Prezesa.

37.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego umocowana.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,
b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)    przyjmowanie i skreślanie członków.

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się po wyborze jej składu.

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,
b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
            zebrania Zarządu,
d)    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

42. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,
b)    darowizn, spadków, zapisów,
c)    dotacji, w tym ze  środków publicznych i ofiarności publicznej,
d)    działalności odpłatnej.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

                                        

 

logo stow copy