Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Wspieramy wzajemną współpracę

Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku dr Siargiej Michniewicz udzielił wywiadu naszej Redakcji. Urodził się 1 października 1958 roku. Doktor nauk ekonomicznych. W 1982 roku ukończył Politechnikę im. M.E. Baumana w Moskwie. W 1992 roku ukończył Rosyjską Akademię Handlu Zagranicznego. Jest autorem ponad 85 prac naukowych, w tym 5 monografii. Specjalizacja naukowa Gospodarka Światowa. Znajomość języków obcych angielski, francuski. Żonaty, ma dwie córki i wnuka.

 

Pracę w służbie dyplomatycznej rozpoczął w czerwcu 1992 roku, zaś 6 grudnia 2002 roku powołany został na stanowisko Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Republiki Białoruś w Egipcie. Od 5 maja 2006 roku powołany na stanowisko Ambasadora Białorusi w Sudanie, łącząc obie funkcje. Od 26 lutego 2008 roku powołany na stanowisko Stałego Przedstawiciela Republiki Białoruś przy Lidze Arabskiej, łącząc wszystkie funkcje.

 

Konsul

 

 

- Panie Konsulu, już kilka miesięcy pełni Pan swoją misję w Gdańsku. Z jakimi problemami Pan tu się spotkał, czy Pana oczekiwania zostały spełnione?

Siargiej Michniewicz: - Na Pomorzu zostałem przyjęty życzliwie, dlatego też nie mam żadnych problemów, nie odczuwam też żadnego dyskomfortu podczas pobytu w Polsce. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, to chcę zwrócić uwagę, że w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś pracuję już prawie 23 lata. W swojej pracy zawsze i wszędzie jestem nastawiony na osiągnięcie maksymalnie dobrego wyniku. Wobec powyższego, jest zbyt wcześnie, żeby mówić o tym, czy moje oczekiwania podczas pobytu w Gdańsku zostały spełnione. Czas to zweryfikuje.

 

- Co robi gdański Konsulat, żeby aktywnie rozwijała się białorusko-polska współpraca regionalna?

Siargiej Michniewicz: - Białoruś tradycyjnie przywiązuje dużą uwagę do rozwoju regionalnych kontaktów gospodarczych i wymiany handlowej, jako najważniejszych i nieodłącznych elementów dwustronnej współpracy.

Stały wzrost gospodarczy i stabilny rozwój społeczny regionów – to są te najistotniejsze parametry, które określają zdolność władz do realnego stawiania czoła współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom.

Wychodzimy z założenia, że takie czynniki jak: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, stymulacja dla zwiększenia zagranicznych i wewnętrznych inwestycji, podwyższanie kwalifikacji zawodowej, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnego rozwoju regionów.

W ramach współpracy międzynarodowej współdziałanie pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami poszczególnych regionów jest bardzo ważne dla gospodarek państw, ponieważ dane przedsiębiorstwa wykonują nie tylko funkcje ekonomiczne, ale i społeczne, stają się instrumentem reform strukturalnych.

W nawiązaniu do tych słów Konsulat Generalny organizuje swoją pracę ukierunkowując ją na zwiększenie współpracy regionalnej, rozszerzenie jej zakresu i dywersyfikację regionalnych kontaktów.

 

- Białoruś, nasz najbliższy sąsiad, z którym łączy nas wielowiekowa wspólna historia, dziś nie jest zbyt dobrze w Polsce znany, lub wiedza o nim nie jest taka jak powinna. Wielokrotnie byłem na Białorusi i wiem, że dla nas polaków to piękny i ciekawy kraj oferujący wspaniałe zabytki, przyrodę, służbę zdrowia. Czy w swojej pracy zamierza Pan zwrócić większą uwagę na jego promocję. Jeżeli tak, to jak realizowaną?

Siargiej Michniewicz: - Kilka tygodni temu w Mińsku odbyło się posiedzenie białorusko-polskiej roboczej grupy ds. turystyki. Strony uzgodniły, że będą aktywnie kontynuować działania skierowane na różne aspekty rozszerzenia współpracy turystycznej. Szczególna uwaga będzie udzielona rozwojowi turystyki historycznej. Są dobre perspektywy ku temu, żeby w najbliższym czasie zrealizować wspólne projekty, które opowiedzą o naszej wspólnej przeszłości, historycznych osobistościach, które były chlubą i Białorusi i Polski. Zostało także osiągnięte porozumienie w zakresie wspólnej promocji takich produktów turystycznych jak Puszcza Białowieska i Kanał Augustowski.

 

Puszcza Białowieska

 

Chcę podkreślić, że w 2013 roku liczba polskich turystów, którzy odwiedzili Białoruś wzrosła prawie o 20 proc. w stosunku do roku 2012. Jednak Białoruś odwiedzają przeważnie mieszkańcy wschodnich regionów Polski, a my byśmy chcieli, żeby liczba przyjeżdżających turystów z Polski była o wiele większa i zasięgiem obejmowała wszystkie polskie województwa.

Co dotyczy liczby białoruskich turystów odwiedzających Polskę, to ich liczba z roku na rok także się zwiększa. Niedawno przeczytałem wypowiedź Katarzyny Sobierajskiej, zastępcy Ministra Sportu i Turystyki Polski o tym, że „Białorusini – to są świetni turyści, i w Polsce jesteśmy zawsze otwarci na turystów z Białorusi”. Miło jest słyszeć takie opinie o swoich rodakach!

Realizując zadania w zakresie rozszerzenia wymiany turystycznej pomiędzy Białorusią i Polską, w bieżącym roku Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku wspólnie z Pomorskim Oddziałem Polskiej Izby Turystyki zorganizował wyjazd studyjny przedstawicieli polskich biur podróży do Grodna i Obwodu Grodzieńskiego i rewizytę przedstawicieli białoruskich biur podróży do Gdańska i do Województwa Pomorskiego.

W 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki naszego kraju planuje zorganizować w Polsce kilka zakrojonych na szeroką skalę akcji promocyjnych, prezentujących turystyczne możliwości Republiki Białoruś.

 

011

 

- Polskie porty proponują obecnie swoje usługi na najwyższym światowym poziomie. Czy ich wykorzystanie przez białoruskie firmy zadowala Pana Konsula. Co trzeba zrobić, by białoruski biznes był bardziej zainteresowany w tym, żeby korzystać z ich usług?

Siargiej Michniewicz: - Tu pragnę podkreślić, że w warunkach rynkowej konkurencji firmy zawsze interesuje taki wskaźnik jak opłacalność. To również dotyczy i wykorzystywania infrastruktury transportowo-logistycznej województwa pomorskiego.

Na Białorusi jest dobre rozeznanie co do możliwości i potencjału polskich portów morskich. Kilka tygodni temu Mińsk odwiedziła Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.  Jak mi wiadomo, podczas spotkania z białoruskimi przedsiębiorcami były omawiane możliwości transportu białoruskich ładunków w relacji eksport-import, wykorzystując potencjał Portu Gdańskiego.

Oczywiście, decyzje o korzystaniu z usług tego lub innego portu podejmują wyłącznie sami przedsiębiorcy, w oparciu o kalkulację ekonomiczną. Dlatego proponuję trochę cierpliwie poczekać, i zobaczymy, co nas czeka w najbliższej perspektywie czasu.

Rozwijając ten temat chcę powiedzieć, że w dniu 21 października bieżącego roku w Mińsku odbyło się III Posiedzenie Białorusko-Polskiej Roboczej Grupy ds. współpracy w sferze usług transportowych. Specjaliści omawiali zagadnienia współdziałania w takich dziedzinach, jak transport kolejowy, samochodowy, rzeczny, budowa dróg i rozwój infrastruktury drogowej, połączenia lotnicze.

Prace trwają we wszystkich kierunkach, i to się podoba.

 

Wystawa na UG

 

- Konsulat Białorusi w Gdańsku często organizuje różnego rodzaju imprezy o charakterze kulturalnym m.in. koncerty białoruskich artystów. Czego możemy się spodziewać, Czy szykuje Pan Konsul dla mieszkańców tego regionu jakieś niespodzianki?

Siargiej Michniewicz: - Jednym z zadań Konsulatu Generalnego w Gdańsku jest wspieranie rozwoju dwustronnej współpracy kulturalnej. Ten element naszej działalności sprzyja temu, że w procesy stosunków kulturalnych zaangażowanych jest tysiące ludzi, i dzisiaj, kiedy kultura staje się jednym z decydujących czynników ludzkiego rozwoju, taka działalność jest szczególnie ważna. Dlatego też i w przyszłym roku będziemy kontynuować naszą pracę organizując w województwach, wchodzących w skład okręgu konsularnego, wystawy białoruskich malarzy, występy artystów i koncerty zespołów muzycznych. O wszystkich organizowanych imprezach będziemy widzów informować odpowiednio wcześniej.  

 

-  Jak Pan Konsul widzi proces rozwijania współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi firmami?

Siargiej Michniewicz: - Współczesny etap ekonomicznego rozwoju obiektywnie stawia pytanie o kompleksowej współpracy pomiędzy białoruskimi i polskimi firmami. Zwykła wymiana towarowa – to już przeszłość, jak wczorajszy dzień. Istotą dnia dzisiejszego jest tworzenie wspólnych przedsiębiorstw, wykorzystywanie istniejącego potencjału integracyjnych zjawisk jak na Zachodzie, tak i na Wschodzie.

Ważnym rezultatem zachodzących obecnie w gospodarce Białorusi procesów są zmiany strukturalne skierowane na wdrażanie wysoko technologicznych linii produkcyjnych, co sprzyja zmniejszeniu zużycia energetycznych i surowcowych nakładów w produkcie krajowym brutto, a także wzrostowi wydajności pracy.

Bezpośrednie zagraniczne inwestycje stanowią nieodłączny warunek wzrostu gospodarczego i powodzenia w przeprowadzeniu strukturalnych zmian gospodarczych w naszym kraju. Dla przyciągnięcia takich inwestycji Białoruś stworzyła bardzo przyjazny klimat dla inwestorów. Zagraniczni inwestorzy mają prawo zakładać na terytorium naszego państwa spółki z nieograniczoną wielkością wkładu inwestycyjnego, w jakiejkolwiek formie organizacyjno-prawnej. Wszyscy inwestorzy mają zagwarantowane równe, bez dyskryminacji, możliwości ochrony ich praw i legalnie prowadzonych interesów, niezależnie od formy własności i pochodzenia pod względem narodowości.

Chcę przypomnieć, że w sprawozdaniu Banku Światowego „Prowadzenie Biznesu 2013” Białoruś była trzecią w pierwszej dziesiątce państw reformatorów warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W kraju został stworzony system stymulacji, ulg i preferencji dla realizacji działalności inwestycyjnej. Specjalne normy prawne funkcjonują dla inwestorów na terenie Wolnych Stref Gospodarczych, w małych i średnich miastach, na terenach obszarów wiejskich, w Parkach Wysokich Technologii. W sferze naukowo-technicznej i nowych technologiach zwolnienia z podatku VAT obejmują środki skierowane na badania i nowe wynalazki.

Obszar do wzajemnej, korzystnej współpracy jest bardzo obszerny. Dlatego, korzystając z okazji, wzywam polskich przedsiębiorców, aby śmielej i aktywniej włączać się do wspólnych projektów, a Konsulat Generalny będzie w tym ze wszech miar pomagać.

- Dziękujemy za rozmowę.

 

Rozmawiał: Andrzej Kazimierski

Zdjęcia Włodzimierz Amerski

opal copy